Skip to main Content

Certified Information Privacy Manager + Examen

 • Code training CIPM
 • Duur 2 dagen

Extra betaalopties

 • GTC’s 29 (incl. BTW)

  Global Training Credits: neem contact met ons op voor meer informatie

Klassikale training Prijs

eur2.295,00

(excl. BTW)

Vraag een groepstraining aan Schrijf je in

Methode

Deze training is in de volgende formats beschikbaar:

 • Class Connect

  Verbind naar een klas in HD

 • E-learning (in je eigen tempo)

  Elektronisch leren in je eigen tempo

 • Klassikale training

  Klassikaal leren

 • Op locatie klant

  Op locatie klant

 • Virtueel leren

  Virtueel leren

Vraag deze training aan in een andere lesvorm.

Trainingsbeschrijving

Naar boven

Nederlands:

 In deze cursus doet u basiskennis op van privacy- en gegevensbeschermingswetten en van hun toepassing in de praktijk. U maakt kennis met gemeenschappelijke principes en benaderingen van privacy  en met de belangrijkste privacymodellen die wereldwijd worden toegepast. Ook krijgt u een introductie in informatiebeveiligingsconcepten en in het beheer en het toezicht op informatiebeveiliging. Denk hierbij onder meer aan raamwerken, controle-instrumenten en identiteits- en toegangsbeheer. Ook doet u kennis op over online-privacy, dat sterk gerelateerd is aan het gebruik van persoonsgegevens op websites en voor andere internettechnologieën.

U leert hoe u een privacyprogramma opzet op organisatieniveau, een raamwerk ontwikkelt en implementeert en resultaten verzamelt om de effectiviteit van het programma te meten. De cursus heeft een interactieve opbouw, waarbij u het geleerde in de praktijk brengt via levensechte scenario's. Hierbij beoordeelt u de praktische uitvoering van het privacyprogramma door middel van de privacy-lifecycle: beoordelen, beveiligen, handhaven en reageren

Het  CIPM-programma is ontwikkeld door de International Association of Privacy Professionals (IAPP), 's werelds grootste community en informatiebron voor de meest uiteenlopende privacyonderwerpen.

Dit tweedaagse programma gaat in op de principes achter informatieprivacy en privacybeheer in de Europese private sector. Het programma omvat onder meer:

· Officiële digitale IAPP  CIPM-werkboeken

· Officiële digitale IAPP CIPM-tekstboeken

· Officiële IAPP CIPM-praktijktoetsen

· Voucher voor het IAPP  CIPM-certificeringsexamen

· Eenjarig lidmaatschap van de IAPP

Om gebruik te kunnen maken van de lidmaatschapsdiensten van de IAPP, moeten uw contactgegevens aan de IAPP worden verstrekt.

====================================

English:

In this course, you will gain foundational knowledge on concepts of privacy and data protection laws and practice. You will learn common principles and approaches to privacy as well as understand the major privacy models employed around the globe. An introduction to information security concepts and information security management and governance will be covered including frameworks, controls, and identity and access management. You will also learn about online privacy as it relates to using personal information on websites and other internet-related technologies.

You will learn how to create a privacy program at an organizational level, develop and implement a framework, and establish metrics to measure program effectiveness. In an interactive format applying practices to a real-world scenario, you will review privacy program practices through the privacy life cycle: assess, protect, sustain and respond.

The CIPM program was developed by the International Association of Privacy Professionals (IAPP), which is the world’s largest comprehensive global information privacy community and resource.

This two-day programme covering the principals of information privacy and privacy management in the EU private-sector includes:

 • Official digital IAPP CIPM Participant Guides
 • Official digital IAPP CIPM Textbooks
 • Official IAPP  CIPM Practice Tests
 • IAPP CIPM Certification Exam Vouchers
 • One-Year IAPP Membership
 • Your contact information must be provided to the IAPP for membership services fulfilment

  Doelgroep

  Naar boven

  Nederlands:

  • Iedereen die kennis wil opdoen over werkwijzen in het beheren van informatieprivacy en gegevensbescherming en iedereen die interesse heeft in het behalen van een CIPM-certificering

  ====================================

  English:

  • Individuals who need an understanding of practices in managing information privacy and data protection and those interested in pursuing CIPM certification

  Trainingsdoelstellingen

  Naar boven

  Nederlands:

  Domein I biedt een degelijke basis voor het beheer van een privacyprogramma, en omschrijft hoe het programma kan worden ontwikkeld, gemeten en verbeterd.

  Domein II gaat in detail in op het beheer en de operations van het beheermodel voor het privacyprogramma, binnen de context van de privacystrategie van de organisatie. Het domein 'Operationele lifecycle van het privacyprogramma' bouwt voort op een gemeenschappelijk raamwerk dat in de hele branche wordt geaccepteerd. Dit raamwerk bestaat uit het beoordelen of analyseren van het privacybeleid van een organisatie, het beveiligen van informatiemiddelen via het implementeren van toonaangevende privacy- en beveiligingsmiddelen en -technologie, het handhaven van het privacyprogramma via communicatie, training en managementacties, en het reageren op privacy-incidenten.

  =================================

  English

  Domain I provides a solid foundation for the governance of a privacy program and defines how the privacy program may be developed, measured and improved.

  Domain II details the management and operations of the privacy program governance model within the context of the organization’s privacy strategy. The Privacy Program Operational Life Cycle domain is built upon a common industry-accepted framework of: Assessing or analyzing an organization’s privacy regime; Protecting information assets through the implementation of industry-leading privacy and security controls and technology; Sustaining the privacy program through communication, training and management actions; and Responding to privacy incidents.

  Inhoud training

  Naar boven

  Nederlands:

   I. Beheer van het privacyprogramma

  • Organisatieniveau

  Een bedrijfsvisie creëren

  • Kennis opdoen over privacybenaderingen
  • Het beoogde doel evalueren
  • Goedkeuring voor deze visie krijgen van 'executive sponsors'

  Een privacyprogramma opzetten

  • Het bereik en handvest van het programma vastleggen
  • De bron, de soorten en het gebruik van persoonsgegevens bepalen binnen de organisatie, en de toepasselijke wetten bepalen
  • Een privacystrategie ontwikkelen

  Het privacyteam opbouwen

  • Beheermodellen
  • Een organisatorisch model, verantwoordelijkheden en een rapportagestructuur opzetten die passen bij de grootte van de organisatie
  • Een aanspreekpunt aanwijzen voor privacyzaken
  • Een manier opzetten/goedkeuren om professionele deskundigheid te meten

  Het raamwerk voor het privacyprogramma ontwikkelen

  • Privacyregels, -standaarden en/of -richtlijnen ontwikkelen voor de organisatie
  • Activiteiten binnen het privacyprogramma definiëren

  Het raamwerk voor het privacyprogramma implementeren

  • Het raamwerk communiceren naar interne en externe belanghebbenden
  • Zorgen voor continue uitlijning met toepasselijke wetten en regels, om zo de ontwikkeling van een privacyprogramma-raamwerk voor de organisatie te stimuleren

  Resultaten

  • De beoogde doelgroep voor de resultaten bepalen
  • Rapportagemiddelen bepalen
  • Per doelgroep de privacyresultaten bepalen voor overzicht en beheer
  • Verzamelpunten aanwijzen voor systemen/applicaties

  II. Operationele lifecycle van het privacyprogramma

  Uw organisatie beoordelen

  • De huidige baseline van uw privacy documenteren
  • Beoordelingen van verwerkers en externe leveranciers
  • Fysieke beoordelingen
  • Fusies, overnames en afstotingen
  • Analyses en beoordelingen uitvoeren wanneer dat noodzakelijk of gepast is

  Beveiligen

  • De lifecycle van gegevens (van aanmaken tot verwijderen)
  • Werkwijzen voor informatiebeveiliging
  • Privacy by Design

  Handhaven

  • Meten
  • Uitlijnen
  • Auditeren
  • Communiceren
  • Monitoren

  Reageren

  • Informatieverzoeken
  • Privacy-incidenten

  ========================================

  English:

  I. Privacy Program Governance

  • Organization Level

  Create a company vision

  • Acquire knowledge on privacy approaches
  • Evaluate the intended objective
  • Gain executive sponsor approval for this vision

  Establish a privacy program

  • Define program scope and charter
  • Identify the source, types, and uses of personal information (PI) within the organization and the applicable laws
  • Develop a privacy strategy

  Structure the privacy team

  • Governance models
  • Establish the organizational model, responsibilities and reporting structure appropriate to the size of the organization
  • Designate a point of contact for privacy issues
  • Establish/endorse the measurement of professional competency

  Develop the Privacy Program Framework

  • Develop organizational privacy policies, standards and/or guidelines
  • Define privacy program activities

  Implement the Privacy Policy Framework

  • Communicate the framework to internal and external stakeholders
  • Ensure continuous alignment to applicable laws and regulations to support the development of an organizational privacy program framework

  Metrics

  • Identify intended audience for metrics
  • Define reporting resources
  • Define privacy metrics for oversight and governance per audience
  • Identify systems/application collection points

  II. Privacy Operational Life Cycle

  Assess Your Organization

  • Document current baseline of your privacy
  • Processors and third-party vendor assessment
  • Physical assessments
  • Mergers, acquisitions and divestitures
  • Conduct analysis and assessments, as needed or appropriate

  Protect

  • Data life cycle (creation to deletion)
  • Information security practices
  • Privacy by Design

  Sustain

  • Measure
  • Align
  • Audit
  • Communicate
  • Monitor

  Respond

  • Information requests
  • Privacy incidents

  Voorkennis

  Naar boven

  U bent niet verplicht om het CIPP/E certificaat te behalen voordat u deelneemt aan de CIPM certificering. Wij adviseren u echter wel om met de CIPP/E training te starten, zodat u als privacy manager op de hoogte bent van het juridische kader.

   

  Nederlands:

  De CIPM is 's werelds eerste en enige certificering voor het beheer van privacyprogramma's. Met een CIPM laat u zien dat u de privacyregels niet alleen kent, maar ze ook vóór uw organisatie kunt laten werken. Met andere woorden: dat u hét aanspreekpunt bent voor de dagelijkse gang van zaken rondom privacy.

  =====================================

  English:

  The CIPM is the world’s first and only certification in privacy program management. When you earn a CIPM, it shows that you don’t just know privacy regulations—you know how to make it work for your organization. In other words, you’re the go-to person for day-to-day operations when it comes to privacy.

  Vervolgtrainingen

  Naar boven

  CIPT, Certified Information Privacy Technologist

  DPP, AVG beheer in de praktijk - plan van aanpak & tooling

  Aanvullende informatie

  Naar boven

  NB:

  • De cursusmaterialen zijn engelstalig
  •  Het is aangeraden om een laptop/tablet mee te brengen, aangezien er tijdens de cursus oefeningen en/of addtioneel materiaal door de docent kunnen worden verstrekt.

  NB:

  • The courseware is in English
  • Please bring your laptop/tablet as the trainer can provide students additional material and exercises during course.
  Cookie Control toggle icon