Skip to main Content

Examenvoorwaarden

EXAMENVOORWAARDEN GLOBAL KNOWLEDGE

behorende bij de Algemene Voorwaarden Global Knowledge

Deze examenvoorwaarden zijn van toepassing op examens die verkocht worden door Global Knowledge en die afgelegd worden in een “Testing Center” gevestigd in de panden van Global Knowledge te Nieuwegein, Eindhoven en Zwolle.

AFD 1: ALGEMEEN

 1. De examens kunnen uitsluitend worden afgelegd in een “Testing Center” van Global Knowledge.
 2. Global Knowledge administreert alleen de examens van kandidaten die bij Global Knowledge een examenstrippenkaart gekocht hebben. Andere kandidaten dienen zich rechtstreeks bij de leverancier aan te melden voor examens.
 3. Aanmelding voor examens kan uitsluitend schriftelijk bij voorkeur door middel van het daarvoor bestemde (fax)formulier of door middel van een e-mail.
 4. Aanmeldingen dienen uiterlijk 5 werkdagen voor de gewenste examendatum door Global Knowledge te zijn ontvangen.
 5. Aanmeldingen geschieden bij voorkeur door de contactpersoon van de cliënt.
 6. De houder van de Examenstrippenkaart, of de contactpersoon als zijn vertegenwoordiger, is verplicht om Global Knowledge te allen tijde op de hoogte te houden van wijzigingen binnen het project, die direct gevolg hebben voor de examens.
 7. Aangevraagde examens worden schriftelijk bevestigd aan de contactpersoon van de cliënt.
 8. Een examenboeking kan tot 5 werkdagen voor de examendatum kosteloos geannuleerd worden. Bij annulering ofverschuiving binnen 2 tot 5 werkdagen zal resp. €100 of €50 in rekening worden gebracht. In het geval van annulering of verschuiving binnen 2 werkdagen voor de examendatum zullen 100% van de kosten in rekening gebracht worden.
 9. Indien een kandidaat niet verschijnt op het examen zal 100% van de kosten van het examen in rekening gebracht worden.
 10. Op de dag waarop het examen afgelegd wordt, dient de kandidaat zich op tijd te melden bij Global Knowledge, waar de kandidaat gevraagd zal worden zich te legitimeren met een geldig paspoort of rijbewijs en een ander identiteitsbewijs (b.v. bankpas).
 11. Indien de kandidaat 30 minuten te laat aanwezig is, heeft de examenadministrator het recht de kandidaat het examen te weigeren.
 12. Tenzij anders overeengekomen, vindt facturering van de totale verschuldigde prijs, vermeerderd met BTW, plaats direct na ontvangst van de boekingsbevestiging door Global Knowledge.

 AFD 2: EXAMENSTRIPPENKAART

 1. De Examenstrippenkaart is opgebouwd uit een variabel aantal overeen te komen strippen. Eén strip is geldig als betaalmiddel voor één (her)examen.
 2. De Examenstrippenkaart is maximaal 1 (één) jaar geldig.
 3. De geldigheidsduur van de examenstrippenkaart gaat in op de datum van ondertekening van de overeenkomst en ein-digt op het moment dat het aantal overeengekomen strip-pen zijn gebruikt, doch in ieder geval 1 (één) jaar na de in-gangsdatum. Indien de overeenkomst nog niet ondertekend is dan gaat de geldigheidsduur in op de datum waarop het eerste examen is gepland. (Wanneer dit examen verschoven wordt, dan blijft de oorspronkelijke examendatum gelden als ingangsdatum van de examenstrippenkaart).
 4. De Examenstrippenkaart, noch enige aparte strip is tegen geld inwisselbaar.
 5. De rechten en verplichtingen voortvloeiend uit bovengenoemde overeenkomst zijn niet overdraagbaar zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Global Knowledge.
 6. De houder dient bij het sluiten van de overeenkomst per Examenstrippenkaart een contactpersoon aan te wijzen.
 7. Op aanvraag zal de contactpersoon van de houder worden geïnformeerd ten aanzien van:
  - de examens die met gebruikmaking van diens Examenstrippenkaart zijn afgelegd, per examen onder vermelding van de kandidaat.
  - de geplande examens, indien en voor zover aan ons bekend.